daně a pojistné

Na základě Vašich častých dotazů poskytujeme několik důležitých informací o dani z příjmu a zdravotním a sociálním pojištění

HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR (HPP), DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

Sociální pojištění
- odvádí se ze zúčtovaného příjmu (vyměřovací základ je zpravidla shodný s hrubou mzdou)
Výše pojistného za zaměstnance je 6,5%.
Výše pojistného za organizaci (zaměstnavatel) 25%.

Zdravotní pojištění
- odvádí se ze zúčtovaného příjmu, avšak nejméně z minimálního vyměřovacího základu, tj. 8 000,-Kč.
Podmínka vyměřovacího základu neplatí pro pracovníky, za něž je plátcem pojistného stát nebo jiná organizace ( zaměstnavatel), která z tohoto minima odvádí.
Výše pojistného za zaměstnance 4,5%.
Výše pojistného za organizaci (zaměstnavatel) 9%.

Pozn.: U DPČ jsou od 1.1.2012 osvobozeny od plateb zdravotního a sociálního pojištění výdělky do částky 2 499 Kč za měsíc.

Daň z příjmu
- platí pro všechny druhy pracovně-právních vztahů, tj. pracovní smlouvy i dohody mimo pracovní poměr

Zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec neuplatňuje slevu na dani, srazí zaměstnanci z příjmu:

  • pokud měsíční příjem nepřesáhne 5.000,- Kč - srážkovou daň ve výši 15 %
  • pokud měsíční příjem přesáhne 5.000,- Kč - zálohu na daň ve výši 15%

Veškeré ZMĚNY, které chcete provést, musí být oznámeny písemně - zápisem do prohlášení, dopisem, e-mailem, formuláře k vyzvednutí u nás v kanceláři) nejpozději do konce měsíce, za nějž má být změna provedena.

Superhrubá mzda = hrubá mzda + odvody pojistného hrazené zaměstnavatelem

Slevy na dani, které je možné uplatnit měsíčně po podpisu prohlášení a doložení příslušných dokumentu:

1) na poplatníka 2 070,- Kč

2) na studenta 335,- Kč
má na ni nárok pracovník po doložení potvrzení o studiu ze školy, která je uznána vyhláškou MŠMT ČR

na invaliditu I. a II. stupně 210,- Kč, na invaliditu III. stupně 420,- Kč:
po doložení potvrzení ze správy sociálního zabezpečení o přiznání příslušného invalidního důchodu

4) na dítě 1 117,-Kč:
rodič po doložení Rodného listu a potvrzení o tom, že manžel na stejné dítě toto zvýhodnění neuplatňuje, příp. potvrzení o studiu dítěte. Na daňový bonus má pracovník nárok pouze v případě dosažení minimální mzdy

Ostatní slevy na dani (např. na manželku, která sama nedosahuje určitého příjmu, na úroky z úvěru na bytové potřeby a podobně) lze uplatnit pouze ročně v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování.

UZAVÍRÁNÍ SMLUV, PODPISY A ZMĚNY PROHLÁŠENÍ K DANI

1. Při uzavření smlouvy se pracovník rozhodne, zda podepíše či nepodepíše “Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků”.

2. Prohlášení může podepsat každá fyzická osoba, pokud ho nemá na stejné období podepsáno u jiného zaměstnavatele (tedy i OSVČ, matka na mateřské dovolené atd.).

3. Na základě tohoto rozhodnutí budou pracovníkovi v následujících obdobích prováděny srážky daní.

4. V případe, že pracovník bude chtít zrušit podpis prohlášení nebo provést změnu v prohlášení (zrušení uplatnění slev na dani nebo podobně), musí tuto změnu oznámit písemně (zápisem do prohlášení, dopisem, e-mailem) nejpozději do konce měsíce, za nějž má být změna provedena.

Příklad 1: Naposledy chci uplatnit prohlášení za měsíc leden, tedy do 31. ledna musím tuto změnu oznámit (zapsat tuto změnu do prohlášení písemně).

Příklad 2: Naposledy chci uplatnit slevu na studenta za měsíc červen, protože jsem ukončil studium, musím tuto změnu účetní nejpozději do 30.6.